آنتی اسکالانت

مواد شیمیایی تحت عنوان آنتی اسکالانت به منظور جلوگیری از تشکیل رسوبات و ایجاد فولینگ در ممبران های RO  مورد استفاده قرار می گیرد. رسوبات ممکن است دارای نمک های معدنی مانند کلسیم سولفات ،کلسیم کربنات ، باریم فسفات ،سیلیس،کلسیم فلورید ، استرانسیوم سولفات باشد. آنتی اسکالانت باید قبل از رسیدن آب دارای املاح به ممبران به آب اضافه گردد.

بررسی ها نشان میدهد که  آب های سطحی و زیرزمینی ایران عمدتا دارای املاح کلسیم ، سولفات، منیزیم و بی کربنات ها می باشد .

انتخاب آنتی اسکالانت مناسب و میزان تزریق بهینه آن ممکن است نیاز به انجام شست و شوی ممبران از چند هفته تا چند  سال در برخی از موارد به عقب بیاندازد.

آنتی اسکالانت ها با ۳ مکانیزم متفاوت باعث جلوگیری از ترسیب در ممبران های Ro  می شوند:

۱-بازدارندگی Threshold  : که بیانگر توانایی یک آنتی اسکالانت در نگهداری آب و نمک های آن در حالت فوق اشباع می باشد .

۲- تغییر ساختار کریستال : توانایی آنتی اسکالانت ها در تغییر بار مولکولی  یون ها  و جلوگیری از  تشکیل منظم کریستال های نمک.

۳- پراکنده سازی : توانایی برخی اسکالانت ها در جذب سطحی  بر روی سطح کریستال و یا ذرات  کلوئیدی و  تلقین بار یونی قوی مثبت یا منفی به ذرات، که باعث فرار ذرات کلوئیدی و کریستال از یکدیگر می شود که همچنین باعث از بین رفتن رسوبات قبلی تشکیل شده نیز می گردد.

جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در ممبران سیستم RO

RO-100

RO-120

RO-140

RO-180

آنتی اسکالانت