پلی الکترولیت

پلی الکترولیت ها مواد کمک منعقد کننده بر پایه پلی آکریل آمید می باشند که به منظور انعقاد مواد محلول و نامحلول در آب مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نوع مناسب پلی الکترولیت به وسیله جارتست مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد تاثیر گذار بر کیفیت و عملکرد پلی الکترولیت ها بار یونی و جرم ملوکولی آنها می باشد.

شرکت کیمیاگران نفت وارد کننده پلی الکترولیت برند BESFLOC از شرکت KOLON LIFE SCIENCE  کره جنوبی می باشد.

آنیونی K320AF

کاتیونی K530CF