رزین PUROLITE

رزین تبادل ینی جهت سختی گیری و حذف یون های نا مطلوب در آب

محصول شرکت PUROLITE انگلیس

انواع رزین آنیونی، کاتیونی و Mixed bed