Belclene 108

آنتی اسکالانت چند منظوره مورد استفاده در سیستم های Evaporator  های شربت قند و شکر. مورد استاده در صنایع قند سازی

مصرف بسیار پایین و کارایی بالا

PH=8

دارای تاییدیه FDA