محصولات وارداتی از شرکت BWA انگلیس

۱- آنتی اسکالانت سیستم تصفیه آب RO

  • FLOCON 260
  • FLOCON PLUS N
  • FLOCON 190
  • FLOCON 135

۲- آنتی اسکالانت سیستم های آب شیرین کن حرارتی MED و MSF

  • BELGARD EV2050
  • BELGARD EV2035
  • BELGARD EV2030

۳- آنتی فوم سیستم های آب شیرین کن حرارتی

  • BELITE M8

۴- بایوساید مخصوص سیستم RO

  • BROMICIDE

۵- مواد ضد رسوب قند سازی ها

  • BELCLENE