کواترنری آمونیوم

ترکیبات کواترنری آمونیوم به صورت عمده در میکروبزدایی آبها، سطوح، چرم و صنایع غذایی (به دلیل میزان پایین سمی بودن آن) مورد استفاده قرار می گیرد.

بایوسایدی موثر در صنایع نفت و گاز و کولینگ تاور های نیروگاه ها

برای اطلاعات بیشتر برگه DATA SHEET  مربوطه را دانلود کنید.