بنزالکونیوم کلراید

بنزالکونیوم کلراید Benzalkonium Chloride مربوط به دسته کواترنری آمونیوم از سورفاکتانت های کاتیونی می باشد.
همچنین BKC به عنوان بایوساید غیراکسیدکننده طبقه بندی می شود.

برای اطلاعات بیشتر برگه DATA SHEET  مربوطه را دانلود کنید.