آنتی فوم (ضد کف)

آنتی فوم یا ضد کف ، یک افزدونی شیمیایی است که باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است که در طی یک فرایند شیمیایی ایجادمی
شود. در فرایندهای شیمیایی، کف ها، باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می شوند. باعث ایجاد .مشکلاتی روی سطح پوشاننده می
شوند و مانع از این می شوند که از تمامی گنجایش ظرف حامل ماده، استفاده شود آنتی فوم ها در مایع کف، غیر قابل حل هست و از
ویژگیهای اصلی آن، این است که به آسانی و به سرعت روی سطح کف، گسترش می یابد. این مواد تمایل دارند که به سمت سطح بین
آب و هوا حرکت کنند و کف را از بین ببرند که این معمولا ، .عمل باعث ترکیدن حبابهای هوا و از بین رفتن سطح کف می شود.

آنتی فوم های تولیدی شرکت کیمیاگران نفت دارای پایه های زیر می باشند.

  • آنتی فوم سیلیکونی
  • آنتی فوم الکلی